ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΕΟΜ)

 

 1. Αίτηση του επιχειρηματία
 2. Αδεια οδικού επιβατικού μεταφορέα (Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο- εκδίδεται από το Υπουργείο Μεταφορών)
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με παρ.2 αρ. 2 του Ν.2160/93 (ως συνημμένο υπόδειγμα)
 5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (έχει δίμηνη ισχύ)
 6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει τελεί υπό απαγόρευσεη ή δικαστική αντίληψη (έχει τρίμηνη ισχύ)
 7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Β΄(έχει τρίμηνη ισχύ)
 8. Διπλότυπο χαρτοσήμου από την οικεία ΔΟΥ δρχ. 10.000 πλέον 2.000 δρχ. ΟΓΑ
 9. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ δρχ. 100.000 πληρωτέο στην Τράπεζα της Ελλάδος, λογ. 26180
 10. Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ δρχ. 20.000 πληρωτέο στην Εθνική Τράπεζα λογ. 040/546025-54
 11. Εγγυητική επιστολή 200.000 δρχ. για κάθε ιδιόκτητο λεωφορείο της επιχείρησης ή ισόποσο γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 12. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των λεωφορείων ιδιοκτησίας της επιχείρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εφόσον η επιχείρηση είναι εταιρεία τα με αριθμό 2,3,4,5,6 και 7 δικαιολογητικά υποβάλλονται στο όνομα του διαχειριστή αυτής ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του νομίμου εκπροσώπου προκειμένου για ΑΕ και ΕΠΕ.

Επι πλέον για τις εταιρείες απαιτούνται:

 1. Καταστατικό της εταιρείας πλέον των τυχόν τροποποιήσεων του
 2. Για τις ανώνυμες εταιρείες και τις ΕΠΕ τα αντίστοιχα φύλλα δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
 3. Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ από το Πρωτοδικείου και για τις Α.Ε από την Δ/νση Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας
 4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου από το οποίο να φαίνεται ότι η εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΈΝΕΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ